top of page

TJENESTER

Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler

Å skrive en vellykket aksjonæravtale krever kunnskap innen kontraktsrett, aksjeloven, regnskapsloven og hvordan avtalen virker i kombinasjon med gjeldende vedtekter. En dårlig aksjonæravtale i et vekstfirma kan få store verdikonsekvenser på sikt. For å unngå tvister er det viktig å utforme avtalen presist og utvetydig.

Fusjoneroppkjop

Fusjoner, oppkjøp og kapitalmarkeder

Jeg har lang erfaring som forretningsadvokat innenfor M&A og kapitalmarkedstransaksjoner, og bistår kjøpere, selgere, fusjonsparter, utstedere, investorer, private equity-foretak og andre verdipapirforetak i forbindelse med transaksjoner i Norge og på tvers av landegrensene.

Jeg bistår mye med selskapsrettslig rådgivning.

Kjernekompetanse:

 •  Fusjoner og oppkjøp, emisjoner

 •  Selskapsrett, særlig aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskaper og stiftelser

 •  Verdipapirrett

 •  Private equity og venture capital

 •  Etablering, drift og avvikling av investeringsselskaper/investeringsfond

Kontraktsrett

Kontraktsrett

Jeg har lang erfaring med arbeid innen norsk og internasjonal kontraktsrett for klienter innen en rekke bransjer. Jeg kjenner jussen rundt de ulike avtaletypene og har erfaring i forhandlinger om og utforming av avtaler på norsk og engelsk og tolkning og vurdering av avtaler.

Dette gjelder blant annet samarbeidsavtaler, aksjonæravtaler, kjøpsavtaler, leieavtaler, låneavtaler, agent- og forhandleravtaler, franchiseavtaler, lisensavtaler etc. For å gi best mulig bistand legger jeg stor vekt på å sette meg inn i klientenes virksomhet, slik at løsningene ikke bare er juridisk holdbare men også kommersielt optimale for klientene.

I arbeidet med avtalene hensyntar jeg også andre rettsområder og spørsmål som henger sammen med avtaleforholdet.

Prosessbistand

Jeg har som mål å skrive avtaler som minimerer faren for at klienten må bruke verdifullt fokus på tvister. Jeg utformer avtaler slik at klienten skal ha så gode kort som mulig på hånden i tilfelle klientens samarbeid med sin kontraktsmotpart går i stå. Dersom klientens interesser er tjent med å ta en sak til retten, er jeg motivert for å mitt ytterste for at klienten skal få sin rett.

Kjernekompetanse:

 •  Prosedyre

 •  Grundig etterforskning av det avgjørende faktum

 •  Utenrettslige forhandlinger

Prosessbistand
Skatt og avgift

Skatt og avgift

Jeg har lang erfaring med skatteoptimalisering i mine transaksjoner og min rådgivning.

Jeg er erfaren med å finne den skatte- og avgiftsmessige beste strukturen og beste fremgangsmåten for alle de vanlige typene transaksjoner og problemstillinger. Jeg rådfører meg likevel med eksterne skattespesialister og avgiftsspesialister etter behov.

Kjernekompetanse:

 •  Beskatning ved transaksjoner

 •  Selskapsbeskatning

 •  Beskatning av aksjonær/ansatt

 •  Incentivordninger

Insolvens og restrukturering

Jeg har erfaring med gjeldsforhandlinger og gjeldssanering i bedrifter. Jeg rådgir styrer om disposisjoner og styreansvar når insolvens truer og hjelper virksomheter gjennom konkurs i selskapet. Jeg bistår også kreditorer som har blitt uriktig behandlet av ledelsen i insolvente selskaper.

Kjernekompetanse:

 •  Forhandlinger med kreditorer

 •  Styreansvar ved insolvens/konkurs 

 •  Utkjøp av eiendeler og rettigheter fra konkursbo

Næringseiendom

Næringseiendom

Jeg har erfaring med eiendomstransaksjoner og med leie av næringslokaler mv.

Kjernekompetanse: 

 •  Kjøp og salg av næringseiendom

 •  Leie av næringslokaler og tvister om leieforhold

Insolvens
bottom of page