top of page

Hva trenger du å vite om Aksjonæravtaler?

Å skrive en vellykket aksjonæravtale krever kunnskap innen kontraktsrett, aksjeloven, regnskapsloven og hvordan avtalen virker i kombinasjon med gjeldende vedtekter. En dårlig aksjonæravtale i et vekstfirma kan få store verdikonsekvenser på sikt. For å unngå tvister er det viktig å utforme avtalen presist og utvetydig. Hva bør en god aksjonæravtale inneholde?

Aksjonæravtale

Å skrive en vellykket aksjonæravtale krever kunnskap innen kontraktsrett, aksjeloven, regnskapsloven og hvordan avtalen virker i kombinasjon med gjeldende vedtekter. En dårlig aksjonæravtale i et vekstfirma kan få store verdikonsekvenser på sikt. For å unngå tvister er det viktig å utforme avtalen presist og utvetydig. Hva bør en god aksjonæravtale inneholde?

Kort om aksjonæravtaler

En aksjonæravtale er et viktig styringsinstrument for aksjonærsamarbeidet, særlig i selskaper med få eiere og i selskaper der aksjelovens løsninger ikke passer.

 

Når virksomheten går fremover og aksjonærene samarbeider er tidspunktet godt for å utforme en avtale som alle kan enes om.

 

Hver aksjonæravtale må tilpasses til formålet og til hvert enkelt selskap, driftstypen, eierne, situasjonen og bransjen.

 


Slik hjelper jeg deg

Sammen med deg skriver jeg en skreddersydd aksjonæravtale tilpasset din situasjon og ditt formål.

Kort om aksjonæravtalr

Hvorfor bør det inngås en aksjonæravtale?

Hvis du eier et aksjeselskap med én eller flere andre, er det sterkt anbefalt å inngå en aksjonæravtale for å sikre deg best mulig mot fremtidige konflikter. Aksjeloven er generell. Alene gir aksjeloven derfor uhensiktsmessige løsninger i flertallet av selskaper.

 

En god aksjonæravtale gir forutsigbarhet og er en god forsikring mot lammende og ødeleggende aksjonærkonflikter og betydelige advokatkostnader.

 

Aksjonæravtalen blir sjelden brukt så lenge samarbeidet går knirkefritt. Men hvis det oppstår uenighet, er aksjonæravtalen verdifull.

 

Behovet for aksjonæravtalen melder seg særlig i tilfeller hvor selskapet går meget godt eller meget dårlig. Grunnen er at aksjonærene da blir presset til å ta ulike kommersielle valg om driften av selskapet – blant annet om anvendelse av overskudd og håndtering av underskudd og underbalanse, om salg av selskapet til underpris versus videre drift mv.

 

Slik hjelper jeg deg

Jeg rådgir deg i alle spørsmål knyttet til aksjonæravtaler og vedtekter.

hvorfor aksjoæravtale

Hvem gjelder aksjonæravtalen for?

Aksjonæravtalen inngås normalt mellom alle aksjonærene, men det er også mulig at bare noen av aksjonærene inngår aksjonæravtalen og/eller at en tredjepart som skal ha spesielle rettigheter i selskapet blir part, f.eks. en fremtidig aksjonær eller långiver.

 

Aksjonæravtalen har bare virkning for partene i aksjonæravtalen. Den er ikke bindende for nye aksjonærer hvis de ikke har tiltrådt aksjonæravtalen.

Slik hjelper jeg deg

Jeg rådgir deg i alle spørsmål knyttet til aksjonæravtaler og vedtekter.

Hvem gjelder aksjonæravtalen for

Forholdet mellom aksjonæravtalen
og vedtektene

Mange klausuler i aksjonæravtaler bør også innarbeides i vedtektene. Hvis generalforsamlingen eller styret i selskapet beslutter noe i strid med aksjonæravtalen, er beslutningen selskapsrettslig gyldig, selv om den gjør at du får et erstatningskrav mot de andre aksjonærene.

 

Fordeler ved å ta klausulene inn i vedtektene er bl.a. at:

 

  • vedtektene gjelder for selskapets organer: generalforsamlingen, styret og daglig leder, og for selskapets kontraktsparter og andre utenforstående og at

  • vedtektene gjelder for samtlige aksjeeiere, også nye aksjeeiere når aksjer skifter eier.

 

Ulemper ved å ta klausulene inn i vedtektene er bl.a. at:

 

  • vedtektene er offentlig tilgjengelige, og kan derfor ikke holdes hemmelige

  • det kreves 2/3-flertall på generalforsamlingen for å endre vedtektene

  • aksjeloven begrenser hva som kan vedtektsfestes, for eksempel kan ikke vedtektene bestemme at tvister mellom aksjonærene skal løses ved voldgift og

  • ved hver senere endring av klausulene i vedtektene må nye vedtekter meldes til Foretaksregisteret.

 

Det bør vurderes om innholdet av aksjonæravtalen er slik at det bør tas inn i vedtektene.

 

En aksjonæravtale viker vanligvis for en motstridende vedtektsbestemmelse. Men en aksjonæravtale kan tolkes slik at partene i avtalen har frafalt sin rett til å gjøre vedtektsbestemte rettigheter gjeldende, eller at de har forpliktet seg til å stemme for endring av vedtektene.

 

Slik hjelper jeg deg

Jeg fordeler klausulene mellom aksjonæravtalen og vedtektene etter avveininger sammen med deg.

forhold aksjonæravt vedtekt

Hva bør en god aksjonæravtale inneholde?

Å skrive aksjonæravtaler er skreddersøm, og det finnes ingen fasit. En aksjonæravtale som fungerer utmerket i ett konkret selskap kan være uegnet i et annet selskap.

 

For å skrive aksjonæravtale og/eller vedtekter må man stille seg en lang rekke spørsmål, for eksempel:

 

Skal aksjene bare kunne eies av aktive eiere? Eller av en familie? Eller av bestemte leverandører som skal samarbeide gjennom selskapet (joint venture/fellesforetak)?

Hvem skal ha rett og eventuelt plikt til å kjøpe aksjene hvis en aksjonær dør eller blir ufør, og til hvilken pris?

 

Skal det være forkjøpsrett, og hvordan skal verdien i tilfellet beregnes?

 

Skal det være flere aksjeklasser med ulike rettigheter, for eksempel til stemmerett, utbytte (preferanseaksjer) og fri omsettelighet for passive investorers aksjeklasse?

 

Skal enkelte aksjonærer ha rett til å utnevne et flertall av styremedlemmene, uavhengig av gjeldende eiersits, for eksempelvis å unngå «deadlock» eller loddtrekning i selskaper med 50/50-eierskap, eller under generasjonsskifte?

 

Skal hver aksjonær beskyttes mot at aksjonærer selger aksjer til en av de andre uten at alle er enige, slik at noen aksjonærer mister innflytelse i generalforsamlingen?

 

Skal aksjonærer uten bestemmende innflytelse beskyttes ved en fast utbytteprosent av overskuddet hvert år, slik at ikke store aksjonærer kan droppe utbytte og heller ta ut høy lønn?

 

Skal utbytte skjevdeles, eksempelvis ved ulik innsats?

 

Skal aksjonærene gjøre ytterligere kapitalinnskudd i selskapet eller stille garantier eller sikkerhet, og hvordan skal slike innskudd, garantier og sikkerheter behandles?

 

Skal aksjonærene kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett i emisjon, slik at eksisterende aksjer utvannes?

 

Må alle aksjonærer selge til samme pris hvis flertallet ønsker å selge hele selskapet, eller skal enkeltaksjonær kunne blokkere et salg?

 

Kan alle aksjonærer kreve å selge til samme pris hvis flertallet selger sine kontrollerende aksjer?

 

Kan aksjonærene drive konkurrerende virksomhet? Hva slags virksomhet og hvor skal regnes som konkurrerende virksomhet? Hvor lang tid etter at de har solgt aksjene skal de igjen kunne konkurrere fritt? Skal brudd på konkurranseklausulen utløse konvensjonalbot (avtalefestet minimumserstatning) uten hensyn til konkret tap?

 

Har selskapet et bestemt formål, som drift frem til en bestemt økonomisk milepæl, ferdigstillelse av et eiendomsprosjekt, eller at selskapet skal kjøpe opp andre selskaper innenfor en bestemt bransje eller med en bestemt karakter?

 

Er selskapet avhengig av aksjonærenes innsats? Hva skal hver gjøre, og hvordan skal innsatsen godtgjøres?

 

Skal styrets beslutningsmyndighet begrenses, eksempelvis slik at generalforsamlingsbehandling trenges før salg av eiendom, låneopptak eller inngåelse av større avtaler?

 

Hvordan skal aksjene i selskapet skal verdsettes i ulike tilfeller, hvem verdsette dem og hvem skal dekke verdsettelseskostnadene? Skal aksjenes verdi avhenge av årsaken til at aksjonærer forlater selskapet (good/bad leaver, put/call)?

Hvilke muligheter skal aksjonærene ha til å presse ut en misligholdende aksjonær?

 

Kan aksjonærer som har tapt på at en annen aksjonærs mislighold av aksjonæravtalen kunne kreve en avtalefestet minimumserstatning – konvensjonalbot – som er uavhengig av faktisk tap, eller være avhengig av å bevise et økonomisk tap? Skal aksjonærene kunne kreve å kjøpe misligholdende aksjonærs aksjer til en lavere pris?

 

I selskap med to like store eiere, hvordan unngå handlingslammelse/«deadlock»? Skal den ene kunne bestemme utkjøpspris mens den andre bestemmer hvem det er som skal kjøpe ut den andre til den prisen? Skal hver kunne kreve salg av hele selskapet til høystbydende? Skal hver kunne kreve fisjon/deling av selskapet?

 

Andre temaer for aksjonæravtalen – og i stor grad også for selskapets vedtekter – er for eksempel:

 

- antall styremedlemmer, styresammensetning og hvordan styremedlemmene skal velges

- styrets saksbehandling

- styrets godtgjørelse

- rett til innsyn

- spesielle flertallskrav for visse beslutninger

- krav om styresamtykke for visse beslutninger

- krav til hvem som kan være aksjonær, aktive aksjonærer

- forkjøpsrett og prisen ved bruk av forkjøpsretten

- arvingers rettigheter

- stemmerettsløse aksjer

- aksjeklasser

- foreldres beslutningsmyndighet ved generasjonsskifte

- arbeids- og lønnsforhold for aktive aksjonærer

- incentivordninger i arbeidsforhold

- aksjonærenes lojalitetsplikt overfor selskapet

- medsalgsplikt/medsalgsrett

- bruk av overskudd

- eventuell tilrettelegging for eksterne investorer

- plikt til å kapitalisere opp selskapet (egenkapital/fremmedkapital)

- innløsning/utløsning når en ansattaksjonær slutter, en alminnelig aksjonær misligholder aksjonærsamarbeidet eller samarbeidet stopper opp

- aksjonærenes rett til å tre ut av selskapet

- verdsettelse i ulike situasjoner; - virkelig verdi, bokført verdi, kostpris, sjablonmessig verdsettelse ut fra inntjening eller omsetning etc

- konkurranseforbud

- taushetsplikt

- rettsvirkninger av mislighold av aksjonæravtalen

- nye aksjonærers forhold til avtalen

- varighet og endring

hva bør inneholde

Brudd på aksjonæravtale

Vanlige misligholdskrav – som krav om heving, naturaloppfyllelse og erstatning – gjelder også for aksjonæravtaler. Ved mislighold av aksjonæravtaler, vil det imidlertid ofte være vanskelig å konstatere tap, og/eller være umulig å reversere ytelsene ved et eventuelt hevingsoppgjør.

 

Hvis en part i aksjonæravtalen stemmer i strid med aksjonæravtalen, gjør i utgangspunktet ikke avtalebruddet selskapets beslutning ugyldig.

Skreddersydde løsninger kan likevel sikre effektive sanksjoner ved mislighold, som konvensjonalbot (engangs- eller dagmulkt), innløsningsrett for den part som utsettes for misligholdet, og rett for de øvrige aksjonærene til å utløse den misligholdende parten. Aksjonæravtalen kan regulere verdsettelsen ved innløsing/utløsning.

 

Slik hjelper jeg deg

Sammen med deg skreddersyr jeg en aksjonæravtale til ditt formål.

Brudd aksjonæravtale
bottom of page