Fusjoner, oppkjøp og kapitalmarkeder

Jeg har 24 års erfaring som forretningsadvokat innenfor M&A og kapitalmarkedstransaksjoner, og har erfaring med bistand til kjøpere, selgere, fusjonsparter, utstedere, investorer, private equity-foretak og andre verdipapirforetak i forbindelse med transaksjoner i Norge og på tvers av landegrensene.

Jeg bistår mye med selskapsrettslig rådgivning.

Kjernekompetanse

  •  Fusjoner og oppkjøp, emisjoner
  •  Selskapsrett, særlig aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskaper og stiftelser
  •  Verdipapirrett
  •  Private equity og venture capital
  •  Etablering, drift og avvikling av investeringsselskaper/investeringsfond